Tjänster

Jag ger här några exempel på vad som ingår i min portfölj. Jag ger också lite tips om ni vill arbeta med frågorna själva.

Abonnera på din HR-avdelning

Små företag har inte alltid råd eller behov av en egen HR-avdelning. Ändå finns behoven där emellanåt, när man har anställda. Med den här lösningen skapar du trygghet. Du får snabb och professionell hjälp, samtidigt som vi tillsammans lägger upp en strategi för det vardagliga och strategiska HR-behovet. Genom att ha en professionell HR-avdelning stärker du ditt arbetsgivarvarumärke. Det är en kostnadseffektiv lösning där du alltid har tillgång till professionellt stöd av samma konsult på operativ, taktisk och strategisk nivå, 24/7/365.


Genomlysning av lagkraven

Som arbetsgivare är du skyldig att följa ett stort antal regelverk och lagar. Antalet skyldigheter ökar i takt med antalet anställda i verksamheten. Jag hjälper dig att inventera vilka krav just ditt företag måste uppfylla och jämför med vad ni redan gör. Den GAP-analysen gör det sedan enklare för dig att ta beslut om åtgärder och du kan sova lugnt om natten.


Lönekartläggning

Har du fler än 10 anställda så behöver du enligt lag göra en lönekartläggning. Jag hjälper dig. Jag ser till att du uppnår Diskrimineringsombudsmannens krav samtidigt som du får tillgång till nyckeltal för din lönebildning. Till min hjälp har jag marknadens mest intelligenta verktyg för lönekartläggning.


Kom igång med ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Innehåll

 • Arbetsmiljöåret
 • Riskbedömningar
 • Uppgiftsfördelning
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Rutiner och instruktioner

Jag tar fram en plan för ert systematiska arbetsmiljöarbete utifrån Prevents Årshjul och era behov.

Skräddarsytt efter ditt företag


Stöd till HR

Jag arbetar som stöd till HR i organisationer där HR-funktionen är ensam i sin funktion. Jag är med och planerar upp året för HR-arbetet och är stöd i den strategiska och taktiska planeringen. Jag är även stöd i operativa och akuta verksamhetsnära frågor när bollplank behövs. Med mina dryga 30 år inom HR-området har jag kompetens inom de flesta HR-frågor som är aktuella.


Ledningsstöd

Jag inventerar era behov och kommer med förslag på en målstyrd insats.


Chefsstöd

Samtalsstöd när det gäller ledarskap och organisationsfrågor.

Vad kan det handla om:

 • Konflikter
 • Misskötsamhet
 • Svåra samtal
 • Förändringsledning
 • Hur vi organiserar oss
 • Vilken struktur vi har och kan behöva
 • Vilka stödsystem vi har och kan behöva

Målstyrning

För att nå större framgång med den egna verksamheten måste den vara målstyrd. Det som vi sätter mål på och följer upp händer. Jag har tagit fram en trestegsmodell som stöd för målstyrningsarbetet. Den innehåller följande delar:

Steg 1

Verksamhetsplan eller Affärsplan.

Steg 2

Mål och aktivitetsplan

Steg 3

Kompetens- inventering

När du som chef har gjort grunden till en verksamhetsplan/affärsplan bjuder du in din avdelning för att säkerställa att alla har samma syn på uppdraget. Därefter formulerar ni tillsammans mål som mynnar ut i en aktivitetsplan. Ni avslutar med att gå igenom om kompetensen i gruppen behöver kompletteras för att ni ska klara de uppsatta målen.  På detta sätt får du alla tre delarna gjorda vid ett och samma möte samtidigt som du får alla att förstå och vara med på uppdraget. Använd därefter resultatet av arbetet i dina årliga medarbetarsamtal för att kunna sätta tydliga, enkla och uppföljningsbara mål/aktiviteter på varje medarbetare i din grupp. Målen följs upp individuellt månadsvis med var och en. Du har nu också skapat en mycket bra grund för ditt kommande lönesamtal.


Värdegrund

De flesta företag har en värdegrund men leder vi värdegrundsbaserat? Tar vi hjälp av värdegrunden när vi tar beslut eller hamnar i svåra situationer?

Jag rekommenderar att ni har en punkt på er ledningsagenda som handlar om hur ni leder värdegrundsbaserat.

De flesta av oss har inte en beteendeprofil som helt stämmer överens med den värdegrund vi har i företaget. Hur gör jag då?

Jo jag måste gå igenom värdegrunden och identifiera vilka värden som stämmer med mina grundbeteenden och vilka som inte gör det. De som inte stämmer med värdegrunden blir ett så kallat anpassat beteende.

Alla chefer behöver också stämma av den egna värdegrunden med företagets om det inte är gjort i rekryteringen.


Hållbarhet

När man säger hållbarhet tänker vi ofta på vår miljö och det är helt rätt och nödvändigt men inte lika många tänker på att hållbarhet är så mycket mer.

Om vi arbetar med hållbarhet i vårt företag så kommer det leda till många positiva synergier där vi i slutänden blir mer framgångsrika. För att förenkla för oss så ska vi alltid tänka på tre områden när vi tar beslut.

Vi delar upp hållbarhetsarbetet i tre dimensioner, där alla delar tillsammans bidrar till en hållbar utveckling:

 • Ekonomisk
 • Miljömässig
 • Social

När vi tar beslut tänker vi alltid på de ekonomiska aspekterna och det är helt nödvändigt för vårt företags fortlevnad men om vi i alla beslut tar in den miljömässiga och sociala aspekten behöver det inte blir dyrare. Vissa beslut kan till och med bli billigare men framförallt får du ett företag som lockar rätt sorts medarbetare och med rätt sorts medarbetare förstärks företagets framgång. Det hänger nära ihop med mitt nästa område, arbetsgivarvarumärket eller employer branding som det också kallas.


Arbetsgivarvarumärke

När ni börjar arbeta med ert arbetsgivarvarumärke kan det vara bra att ta fram ett medarbetarlöfte att använda både internt och externt i det fortsatta arbetet. För att medarbetarlöftet ska vara trovärdigt och stärka arbetsgivarvarumärket så ska man utgå från tre delar:

 • Vad vill styrelsen och ledningen med bolaget
 • Vad tycker medarbetarna om företaget
 • Hur vill ni uppfattas av potentiella medarbetare

Ett arbetsgivarvarumärke innehåller precis som ett konsumentvarumärke många olika associationer och genom att påverka associationerna så förflyttas uppfattningen om företaget succesivt.

Ert arbetsgivarvarumärke är summan av hur ni som arbetsgivare uppfattas av potentiella, nuvarande och tidigare anställda.


Grupputveckling

Varför kan en grupputveckling vara bra?

Gruppen behöver komma vidare till nästa nivå. Det kan handla om samarbetet, medarbetarskapet eller arbetsuppgifterna. Jag inventerar gruppens behov och skräddarsyr ett upplägg.


Jag har en gedigen erfarenhet av att stötta HR, chefer och ledningsgrupper att lyckas strategiskt, taktiskt och operativt.

Ta mig till kontaktformuläret