Referenser

Åhlenius Strateger

Vi är mycket nöjda med de uppdrag KW Norrköping AB har utfört som underkonsult till Åhlenius Strateger AB.

Vi och våra kunder har haft stor nytta av den erfarenhet och kompetens Karin Wetterstrand har när det kommer till att hitta lösningar framåt i komplexa HR-ärenden. Karin har en god förmåga att sätta sig in i både medarbetares och arbetsgivarens perspektiv, så att båda parter blir nöjda. Karin är driven, effektiv och trevlig.

Vi kommer att anlita KW Norrköping AB till liknande uppdrag igen!

Maja Windmar
Åhlenius Strateger

Karin har under min tid som vd för Renall varit ett mycket bra stöd för oss både på ett övergripande plan med årsplanering, målstyrning  m.m. samtidigt som hon varit värdefull hjälp i konkreta personalärenden.

Karins långa erfarenhet och stora kompetens i kombination med en trevlig och energisk personlighet gör att jag varmt kan rekommendera Karin både för stora och små företag.

Ronny Fyhr 
Fd vd i Renall AB

Sjöfartsverket

Karin har varit interim förhandlingschef på Sjöfartsverket i åtta månader under 2023. Hon kom till en helt ny organisation där förhandlingsarbetet med kollektivavtal och arbetsvillkor hade flyttat från HR till den nybildade Rättsavdelningen. Förhandlingsenheten hade flera utmaningar med avsaknad av närmaste chef, ”kulturkrock” mellan HR-specialister och arbetsrättsjurister samt i övrigt en röra som en ny organisation ofta för med sig. Dessa tuffa utmaningar till trots har Karin med sitt öppna sätt och breda erfarenhet kunnat ta sig an vilken arbetsuppgift som helst. Hon lyckas skapa förtroende, engagemang och driv i arbetsgrupperna hon deltar i. Jag, som haft Karin som en av mina medarbetare, har särskilt uppskattat hennes förmåga att snabbt sätta sig in i nya situationer, förmåga att arbeta noga och självständigt samt leverera förslag på lösningar till komplexa problem.

Karin har drivit arbetet med att se över styrande dokument, tagit fram en utbildning i MBL samt utbildat samtliga Sjöfartsverkets chefer i detta och i övrigt deltagit i strategiska diskussioner och genomfört ett omfattande utvecklingsarbete. Jag kan varmt rekommendera Karin till vilken verksamhet som helst som behöver stöttning inom HR/HR-förhandling/ledarskap och strategi.

Lisa Lewander 
Chefsjurist
Rättsavdelningen
Sjöfartsverket

Vreta Kluster

Under vår tid tillsammans på Vreta Kluster AB har jag haft förmånen att arbeta med Karin och jag är imponerad av hennes djupa kunskaper inom HR-området och hennes engagemang för att hjälpa människor att trivas på arbetsplatsen.

Karin är inte bara kunnig inom många aspekter av HR-arbetet, hon är också mycket dedikerad till att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö för alla anställda. Hon har en förmåga att hantera komplexa personalfrågor och hitta lösningar som gynnar både företaget och dess medarbetare.

Karin kommer att vara en tillgång för vilket företag eller projekt hon än väljer att engagera sig i.

John-Åke Svensson 
Seniorkonsult
Vreta Kluster AB

Early Bird

Karin har vart ett mycket värdefullt stöd till Early Bird under en längre tid, både som strategisk rådgivare inom HR området men även för praktisk hjälp i konkreta ärenden. Ett särskilt stort stöd har Karin varit vid omorganisationer där hon har stor kunskap och erfarenhet. Karin är handlingskraftig, kunnig och lätt att arbeta med. Jag kan varmt rekommendera Karin som stöd både som ett strategiskt bollplank och till hjälp i det praktiska HR arbetet.

Freja Forssblad
HR-chef
Early Bird

Kolmårdens Djurpark

Vi anlitade Karin för att stärka upp vår HR-avdelning på Kolmårdens Djurpark. I huvudsak innebar hennes uppdrag att verka som verksamhetsnära HR-partner gentemot ett av våra affärsområden med inriktning mot hotell och kommersiell drift i parken. Rollen är blandning mellan att dels utveckla och implementera strategiska förbättringsprocesser, men även att arbeta affärsnära med att stötta chefer i operativa HR-frågor så som rekrytering, arbetsrätt och arbetsmiljö. Utöver det arbetade Karin även med övergripande med lag- och avtalstolkning samt fackliga relationer och förhandlingsfrågor. Det innebär att tillsammans med HR-chef ansvara för att fungera som kvalificerat stöd till övriga HR-kollegor i dessa frågor samt hantera verksamhetsövergripande processer där Karin dels ledde processen i att förhandla fram individuell lönesättning samt årsarbetstid för några av våra kollektivavtal.

Karin var en klippa när vi behövde den som mest. Det är inte enkelt att komma in i en organisation och förstå behovet, men den klarade Karin galant. Hon är som person väldigt varm och omtänksam och kändes snabbt som en i gänget. I och med sin breda erfarenhet inom HR satte hon sig snabbt in i de olika processerna och stöttade våra chefer självständigt. Karin har mina varmaste rekommendationer.

Tilda Nyström
HR-chef
Kolmårdens Djurpark & Skara Sommarland

BK Tech

Jag kom i kontakt med Karin i min egen rekryteringsprocess som HR-ansvarig på BKtech. I samband med min anställning valde jag att fortsätta samarbetet med Karin då jag var ny i rollen och bolaget stod inför en stor tillväxtresa. Karin agerar som en professionell rådgivare i HR-frågor och är ett värdefullt stöd i mitt arbete med att bygga upp och utveckla organisationens HR-processer. Som person skulle jag beskriva henne som omtänksam, pålitlig och handlingskraftig, med en mycket god förmåga att se saker utifrån olika perspektiv. Karin har ett lösningsfokuserat förhållningsätt vilket bidrar både till min egen och bolagets positiva utveckling. Jag vill därmed ge Karin mina varmaste rekommendationer!

Ida Arvidsson

HR-chef

BK-Tech

MTD

Jag anlitar Karin för HR-frågor kring specifika processer och omorganisation. Karin agerar som ett viktigt stöd för mig som Ekonomi- och HR-Chef och bidrar starkt i konstruktiva strategiska diskussioner på ledningsnivå. Karin är trygg, säker och kompetent och har en lång och bred erfarenhet kring HR-frågor och omorganisationer. Karin är även en skicklig och strategisk förhandlare. Utöver de faktiska kompetenserna är Karin en social och varm person och har en förmåga att sätta sig in i både medarbetarens och arbetsgivarens perspektiv på ett föredömligt sätt. Det lärande sättet Karin arbetar på i uppdrag som jag har anlitat henne till, bidrar till att jag har en högre kunskapsnivå efter avslutat uppdrag. Det gör att jag som uppdragsgivare upplever ett verkligt mervärde utöver det specifika uppdraget. När jag anlitar Karin vet jag att jag får det bästa stödet och det gör det lätt för mig att agera korrekt som arbetsgivare. Jag ger Karin mina allra bästa rekommendationer!

Cecilia Göransson
Ekonomi- och HR-chef
MTD

Studiefrämjandet

Interim verksamhetschef för Studiefrämjandet Östergötland med övergripande ansvar inför styrelsen för budget, personal och verksamhet. Har inom ramen för lagar, förordningar, budget och verksamhetsplan befogenhet att vidta nödvändiga åtgärdar.

Karin kombinerar en bra förmåga att analysera verksamheten samt att ge oss ett utifrån-perspektiv när hon steg in som tillförordnad verksamhetschef i vår organisation. Det är viktigt att både kunna ha en förmåga att förstå vår samtid, vår organisation och våra framtidsutmaningar, något som Karin på kort tid klarat av med bravur.

Kaj Sivervik
Styrelseordförande
Studiefrämjandet

NTM

Arbetat som koncernövergripande HR-chef för en av Sveriges största mediekoncerner med verksamhet på flera platser i Sverige och med ca 1000 anställda plus ca 2500 distributörer i 7 dotterbolag. Jag hade ett strategiskt ansvar och satt i koncernledningen. Jag satt också i flera av koncernens dotterbolagsstyrelser.

Karin har varit en nyckelfigur i byggandet av NTM-koncernen. NTM har på tolv år gått från 2 dagstidningar till 18, inklusive tryckerier och distributionsbolag, där Karin har säkerställt organisationerna, relationerna med lokala klubbar, processer för arbetsmiljöarbetet, utbildningar, mentor- och managementprogram. Hon har skapat en vältrimmat HR-avdelning med ordning och struktur och medvetet arbetat fram tydliga företagsvärdringar som genomsyrar hela koncernen. Karin har en stor drivkraft och förmåga att få saker att ske.

Lina Hedenström
Koncernchef
NTM

Under de år som Karin varit anställd inom NTM-koncernen har hon varit av direkt avgörande betydelse för den utveckling som koncernen genomgått. Vid starten av hennes anställning omsatte koncernen ca 600 Mkr och nu när hon bestämt sig för att lämna sitt uppdrag omsätter koncernen nästan 2 Mdr. Detta har åstadkommits genom förvärv av ett antal lokala medieföretag där Karin varit huvudansvarig för alla personalförändringar som följer av en sådan tillväxtstrategi. Dessa processer har Karin skött på ett utmärkt sätt samtidigt som hon hanterat allt övrigt på samma utmärkta sätt. Jag ger Karin mina allra bästa rekommendationer och konstaterar också att om jag någon mer gång skulle anställa en ny HR-chef till något annat bolag så skulle Karin vara det självklara valet.

Lennart Foss
Pensionerad Koncernchef
NTM

Proffice

Var tillsammans med Eva Jaldeland och två andra personer från Norrköpings Kommun med och startade upp Proffice lokalt i Östergötland.

Konsult
Arbetet innebar arbete ute hos kundföretagen inom personal- och ledarskapsområdet, bland annat som personalchef på Transcom, rekryteringsansvarig för ett Karriär och utvecklingsprojekt inom Antenn, platschef på Landstingstele och HR-konsult på Alstom Power.

Karin har utfört sitt arbete till mycket stor belåtenhet. Hon har genom sin yrkeskunnighet och servicevilja snabbt satt sin in i nya arbetsuppgifter och gjort sig mycket uppskattad hos och efterfrågad av våra kunder. Karin är synnerligen ambitiös och har en stor arbetskapacitet. Hon genomför sina arbetsuppgifter med stor noggrannhet. Hon har dessutom genom sitt positiva engagemang en fin inverkan på sin omgivning.

Britt Skau
Regionchef
Proffice


Verksamhetsområdeschef Rekrytering
Arbetet innebar ansvar för affären rekrytering med personal-, budget- och ekonomiskt ansvar tillsammans med operativt arbete som chefs- och specialistrekryterare.

Karin har utfört sitt arbete med största kvalitet, noggrannhet och kundfokus vilket resulterat i ett bra arbetsresultat, nöjda kunder och en utveckling av rekryteringsverksamheten i Östergötland.

Tommy Svensson
Platschef
Proffice

Servera R&S

Arbetat som regional personalchef med en successiv övergång till ett Sverigeövergripande ansvar i takt med att regionindelningen togs bort. Servera hade då ca 1000 medarbetare och en stor logistikfunktion med fyra lagerhus och till stor del egen transportapparat. Arbetet innebar såväl strategiskt som operativt personalarbete.

Karin är väldigt målinriktad, ansvarsfull och motiverad, samtidigt som hon är en mycket positiv och optimistisk person som är omtyckt bland såväl kollegor som medarbetare. Hon är självgående och lojal och tar tag i svåra situationer.

Sven Demitz-Helin
Ekonomi- och personaldirektör
Servera R&S

Norrköpings Kommun

Arbete både i den anslagsfinansierade verksamheten och som konsult mot kommunens chefer.

Karin är beslutsam och ärlig med en stor personlig mognad och med en respektfull hållning. Hon har på ett alldeles utomordentligt och förtjänstfullt sätt utfört sina åligganden till största belåtenhet.

Eva Jaldeland
Chef Administrativt stöd
Norrköpings Kommun